← Tagasi
← Tagasi
Aitäh! Oled registreeritud. Saatsime kinnituseks e-maili aadressile
Sulge

 

Pretensioonid

 

Vastavalt Võlaõigusseaduse §218 lg 2 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul alates kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ettevõtja kohustus.

Asja puuduse ilmnemisel peab tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS §220 lg 1).

Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist. Juhul kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või asja parandamisega/asendamisega põhjustatakse tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi või ettevõtja on keeldunud õigustamatult tarbija kaebust lahendamast, on tarbijal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist (VÕS §222 lg 1, §223).

Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Me ei vastuta kui toode on kahjustunud ostja süü või hoolimatuse tõttu; defektide eest, mis on tekkinud toote mitteotstarbelise kasutamise tagajärjel ning toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Puuduse ilmnemisel tuleb:
Saata vastav avaldus aadressile [email protected]. Avalduses märgi ära kindlasti järgmine info
- Sinu nimi ja kontaktandmed
- Kaebuse esitamise kuupäev
- Kauba puudus
- Esitatav nõue
- Tellimuse nr
Võimalusel lisa avaldusele pildid defektiga tootest.

Tarbijakaitseseadusest (TKS §19 lg 6) tulenevalt oleme kohustatud esitatud kaebusele vastama 15 päeva jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui vastamine mainitud ajaperioodil pole siiski võimalik, anname sellest Sulle kindlasti teada.

Kui müüja ja tarbija ei jõua omavahel kokkuleppele, on tarbijal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole. Tarbijakaitseameti asukohaks on Pronksi 12, 10117 Tallinn. Tarbija ja kaupleja vahelist vaidlust lahendab Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon.

TKS § 47 lg 3 p 4 järgi tarbijavaidluste komisjon ei lahenda vaidlust, kui kauba väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro ja vaidluse lahendamine ei ole oluline praktika kujundamise või senise praktika olulise muutmise vajaduse seisukohast, vaidlusel ei ole tähendust võimalike teiste tarbijate jaoks või tegemist ei ole lepingu täitmise või lepingu tühisuse tuvastamise nõudega.